Algemene voorwaarden

1. Wij aanvaarden per klant maximum 30 kledingstukken per lijst. De kledij wordt fris
gewassen en gestreken binnengebracht.
2. De spulletjes kunnen, na afspraak, worden binnengebracht in de winkel in Leuven (Justus
Lipsiusstraat 15) of ons atelier in Haacht (Kloosterstraat 29 B);
3. Bij het binnenbrengen kijken we alles na en maken we een selectie zodat we onze klanten
enkel kwaliteitsvolle en hoogwaardige kledij en speelgoed kunnen aanbieden. Wij behouden
ons het recht voor om bepaalde stukken te weigeren;
4. Na de selectie bepaalt Fairy Tales voor elk ingenomen stuk de prijs op basis van merk,
kwaliteit, uit welke collectie het stuk komt en de oorspronkelijke prijs. De inbrenger ontvangt
nadien per mail een overzicht van de binnengebrachte stukken en de verkoopprijs. De niet-
geselecteerde stukken kan je na de afspraak onmiddellijk mee naar huis nemen. Indien bij

gelegenheid van het opstellen van een overzicht toch blijkt dat er stuk niet voldoet, wordt je
hiervan per mail op de hoogte gesteld en gevraagd dit stuk binnen de week op te halen;
5. De kleding wordt in de winkel opgehangen in volgorde van binnenbrengen;
6. Indien je niet wenst dat er solden- of andere promotieprijzen (max. 50%) worden toegepast
op je artikels, dan geef je dit aan bij het binnenbrengen;
7. Wanneer een door jou binnengebracht stuk wordt verkocht, ontvang je 40% van de
verkoopprijs zoals bepaald door Fairy Tales. Je kan maximaal één maal per maand om
uitbetaling vragen van de reeds verkochte stukken. Wanneer Fairy Tales niet om uitbetaling
wordt verzocht binnen het halfjaar na beëindigen van het seizoen, wordt dit bedrag niet
meer gereserveerd en vervalt het tegoed;
8. Het lente- en zomerseizoen loopt van begin februari tot eind juli. Het herfst- en
winterseizoen loopt van begin augustus tot eind januari;
9. Na afloop van een seizoen, heb je één maand de tijd om de overgebleven stukken terug op
te halen. Stukken die niet worden opgehaald binnen de maand worden eigendom van Fairy
Tales en zullen worden geschonken aan het goede doel. Winterretours kunnen opgehaald
worden van 15 februari tot 15 maart, zomerretours kunnen opgehaald worden van 15
augustus tot 15 september;
10. Baby-uitzet en speelgoed worden niet elk seizoen gewisseld, maar kan ook niet voor
onbepaalde termijn in de winkel blijven staan. Fairy Tales neemt met u per mail contact op
voor het ophalen van spulletjes niet verkocht worden;
11. Wanneer je jouw spulletjes binnenbrengt, wordt je geacht akkoord te gaan met onze
werkwijze en algemene voorwaarden zoals beschreven op de website en sociale media van
Fairy Tales Leuven;
12. Fairy Tales is niet aansprakelijk voor stukken die verloren of teniet gaan door diefstal, brand
of enige andere oorzaak. De artikelen zijn niet verzekerd tegen brand- en/of waterschade;
13. Ingeval van overmacht, moet Fairy Tales haar verplichtingen tot aanbieden van de
ingebrachte spulletjes niet nakomen. In dat geval kan Fairy Tales haar verplichtingen
opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst zonder enige
schadevergoeding ongedaan maken. Overmacht is elke omstandigheid die zich voordoet
waardoor een normale werking van Fairy Tales wordt verhinderd. Hieronder valt te verstaan:
ziekte, brand, bedrijfsstoring, enz.
14. Wij aanvaarden in de winkel enkel betaling met Payconiq, overschrijving of cash;
15. De bij Fairy Tales aangekochte artikelen kunnen in principe niet worden geruild, aangezien ons kassasysteem dit niet toelaat. Indien u niet zeker bent van een bepaald stuk, kan u dit aangeven bij het afrekenen. Er zal u dan gevraagd worden om dit stuk cash te betalen en binnen de week het stuk terug te brengen of Fairy Tales ervan op de hoogte te brengen dat het stuk voldoet aan uw verwachtingen. Stukken die door u beschadigd zijn in tussentijd kunnen uiteraard niet meer worden omgeruild.
16. Ingeval van geschillen zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven
bevoegd.